Clergy

Pastor
Rev. Michal Olszewski
Deacons
Dcn. Rafael Moreno